Otsing kataloogist

Sisselogimine

Unustasite parooli?
 
 

Üld- ja ostutingimused

1. Üldsätted
1.1. Need kaupade ostu-müügi reeglid (edasi – Reeglid) Ostjale ning "KidsGuru OÜ Eesti Ida Virumaa Narva Joala 11-31 Reg. N: 14131941 KMKR:EE 101958491"  +37256898775 (edasi – Müüja) on kohustuslik õigusdokument, millega kehtestatakse Poolte õigused ja kohustused, kaupade ostu-müügi, tasumise kaupade eest, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning kord, ka muud kaupade ostu-müügiga veebipoes shop.ee seotud sätted.
1.2. Internetipoe shop.ee kodulehel registreerudes nõustub ostja käesolevate tingimustega.
1.3. Müüjal on õigus reegleid millal tahes muuta, täiendada, parandada. Ostjaid teavitatakse sellest e-posti teel.
1.4. Internetipoes shop.ee võivad registreeruda ja kaupa osta eranditult üksnes:
1.4.1. teovõimelised füüsilised isikud, so täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtu korras piiratud;
1.4.2. 14–18aastased isikud üksnes vanemate või hooldaja nõusolekul, välja arvatud sellisel juhul, kui nad disponeerivad oma tulusid iseseisvalt;
1.4.3. juriidilised isikud;
1.4.4. kõikide ülalloetletud isikute volitatud esindajad.
1.5. Reeglitega nõustumisel kinnitab ostja, et tal on vastavalt käesolevate reeglite punktile 1.4. õigus internetipoesshop.eeregistreeruda ja kaupa osta.

2. Ostu-müügilepingu sõlmimine
2.1. Ostja ja müüja vaheline leping arvatakse sõlmituks sellest hetkest, kui ostja klõpsab ostetava kauba valimise ja ostukorvi koostamise järel käsku KINNITA.
2.2. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist on ostja poolt tellimusesse märgitud kaupade valik, kogus, hind, kohaletoimetamise aeg ja teised tingimused osapooltele kohustuslikud ja saavad käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.
2.3. Kõik ostu-müügilepingud registreeritakse ja säilitatakse  kidsguru.ee andmebaasis.

3. Ostja õigused
3.1. Ostjal on õigus osta käesolevatest reeglitest juhindudes internetipoes shop.ee kaupa.
3.2. Ostjal on õigus taganeda narvadacar.com-ga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, täites elektroonilise tagastamise vormi hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba kohaletoimetamise päevast.
3.3 Ostjal ei ole õigust kasutada lõikega 4.2 nimetatud taganemisõigust lepingute suhtes, mis on seotud:
3.3.1. teenuste osutamisega, kui teenust on hakatud osutama tarbija nõusolekul enne neljateistkümne päeva pikkuse tähtaja lõppu;
3.3.2. kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida tarnija ei saa mõjutada;
3.3.3. kauba tarnimisega, mis on valmistatud tarbija spetsiifiliste iseärasuste kohaselt või mis on selgesti isikuga seotud või mida kauba laadi tõttu ei saa tagasi saata või mis võib kiiresti rikneda või aeguda;
3.3.4. audio- või videosalvestuste või arvutitarkvara tarnimisega, kui tarbija on pakendi avanud;
3.3.5. ajalehtede, perioodiliste väljaannete ja ajakirjade tarnimisega;
3.3.6. mängu- ja loteriiteenustega;
3.3.7. teistel juhtudel kui Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ei ole õigust kasutada ostu-müügilepingust taganemise õigust
3.4. Ostja võib punktis 4.2 sätestatud ostja õigust kasutada üksnes siis, kui kaup on rikkumata või selle välimus ei ole oluliselt muutunud, samuti kui seda ei ole kasutatud.
3.5. Ostjal on teised käesolevates reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

4. Müüja õigused
4.1. Kui ostja püüab mis tahes viisil kahjustada internetipoe toimimist, andmete turvalisust või rikub muid 6. punktis loetletud ostja kohustusi, on müüjal õigus tühistada ostja registreering või muud moodi piirata tema võimalust kasutada internetipoodi shop.ee.
4.2. Kui ostja on valinud, et tasub kauba eest selle kättesaamisel sularahas, kuid ostjaga ei õnnestu 3 (kolme) tööpäeva jooksul ühendust saada, tühistatakse tellimus.

5. Ostja kohustused
5.1. Ostja kohustub soetatud kauba eest maksma ja selle käesolevates reeglites sätestatud korras vastu võtma.
5.2. Juhul kui ostja keeldub kauba kohaletoimetamise ajal ilma mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, on ta kohustatud tasuma kauba kohaletoimetamise kulud.
5.3. Ostja on kohustaud tagama, et tema internetipoodi shop.ee sisselogimise andmed ei satuks kolmandate isikute valdusesse . Ostja kohustub sisselogimiseks vajalike andmete kaotamisest viivitamatult teavitama shop.ee-d. shop.ee ei vastuta võimaliku kahju eest, mis on tekkinud kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete abil internetipoe kasutamisel kuni narvadacar.com-d andmete kaotamisest teavitamise hetkeni ja võimaluseni internetipoe administraatoril muuta ostja sisselogimise andmeid. Sellisel juhul on narvadacar.com-l õigus pidada internetipoes tehtud tegude sooritajaks ostjat.
5.4. Internetipoe shop.ee ostjad kohustuvad kinni pidama käesolevatest reeglitest, muudest internetipoes selgelt äratoodud tingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

6. Müüja kohustused
6.1 Müüja kohustub looma internetipoe teenuste kasutamise võimaluse, mille tingimused on sätestatud käesolevates reeglites ja muudes internetipoes shop.ee sätestatud tingimustes.
6.2. Müüja kohustub ostja soetatud kauba toimetama märgitud aadressil, lähtudes käesolevates reeglites sätestatud tingimustest.
6.3. Müüja kohustub austama ostja privaatsusõigust talle kuuluvate isikuandmete suhtes.
6.4. Ettenägemata asjaolude tekkimisel, kui müüja ei saa internetipoes shop.ee soetatud kaupa ettenägemata asjaolude tõttu kohale toimetada, on müüjal kohustus pakkuda samaväärset kaupa. Kui ostja keeldub, kohustub müüja tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tagastama.
6.5. Kui ostja kasutab reeglite punktis 4.2. sätestatud õigust, on müüjal reeglite punktis 4.4. sätestatud tingimuse korral kohustus tagastada makstud raha ostjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tagastatava kauba saamise päevast.

7. Kauba hind
7.1. Kauba hind on internetipoes shop.ee ja koostatud tellimuses märgitud eurodes. Müüja on käibemaksukohustuslane. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
7.2. Väljamüügis näidatud jaehinnad (läbikriipsutatud) määravad müüdavate kaupade tarnijad või ametlikud esindajad. Läbikriipsutatud hind kauba juures on tootja soovitatav jaehind.

8. Kauba kvaliteedi garantii, tagastamine ja vahetamine
8.1. Iga müüdava toote omadused on ära toodud selle toote kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, kui internetipoes oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei vasta ostja kasutatava monitori eripära tõttu toote tegelikule suurusele, kujule või värvusele.
8.2. Müüja vastutab kauba nende defektide eest, mis on olemas kauba kohaletoimetamise ajal. Kaubale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud garantiitähtaegu. Kauba tagastamiseks käesolevates reeglites sätestatud juhtudel tuleb ostjal täita kauba tagastamise dokument, esitada see koos tagastatava kaubaga müüjale ja informeerida müüjat tagastamisest reeglite punktis 4.2 sätestatud korras
8.4. Kauba tagastamisel tuleb kinni pidada järgmistest tingimustest:
8.4.1. tagastatav kaup peab olema korralikus tootja originaalpakendis (käesolev punkt ei kohaldu kui tagastatakse ebakvaliteetne toode) / Kauba peab tagastama samas pakendis, milles see kohale toimetati. Pakend peab olema rikkumata, puhas, saatmiseks ettevalmistatud ja pakendatud.;
8.4.2. toode peab olema rikkumata, s.t. sellel ei tohi olla mehhaanilisi või muid kahjustusi;
8.4.3. kaup peab olema kasutamata ja säilitanud oma kaubandusliku välimuse – vigastamata etiketid, rebimata kaitsekiled jm (käesolev punkt ei kohaldu, kui tagastatakse ebakvaliteetne toode);
8.4.4. tagastatav kaup peab moodustama samasuguse komplekti nagu ostja selle sai;
8.4.5. kauba tagastamisel tuleb esitada selle soetamisdokument, garantiileht (kui see väljastati) ja täidetud tagastusdokument;
8.4.6. müüjal on õigus keelduda ostja tagastatavat kaupa vastu võtmast, kui kaubatagastustingimusi on eiratud;
8.4.7. Ostjal ei ole lõigus taganeda ostu-müügilepingust ja kaupa tagastada juhul, kui ostja on toote ära rikkunud või toote välimus on oluliselt muutunud
8.4.8. Kauba tagastamise tasu DPD kullerteenuse kaudu on 4 eurot, kauba tagastamise tasu SmartPOSTi kaudu on 5 eurot., mis arvestatakse maha tagastamisele kuuluvast rahasummast; Kui Ostja valib raha tagastamise "kidsguru.ee kupongidega", tal ei ole tagastamise tasu.
8.4.9. Kauba tagastamine toimub müüja poolt sätestatud korras;

9. Infovahetus
9.1. Müüja suhtleb ostjaga registreerimisvormis ostja märgitud e-posti aadressil, ostja võib aga kasutada kõiki internetipoe shop.ee kodulehe sektsioonis KONTAKTID märgitud sidekanaleid.

10. Vastutus
10.1. Ostjal lasub täielik vastutus registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui ostja esitab registreerimisvormis väärad andmed, ei vastuta müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on tal õigus nõuda ostjalt enda kantud otsese kahju hüvitamist.
10.2. Ostja vastutab täielikult oma tegude eest, mis on tehtud internetipoodi shop.ee sisseloginult.
10.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete turvalisuse eest. Kui sisselogimisandmeid kasutab kolmas isik, peetakse teda samaks ostjaks.
10.4. Müüja vabastatakse kõikidel juhtudel igasugusest vastutusest, kui kahju tekib põhjusel, et ostja ei ole müüja soovitustele ja oma kohustustele vaatamata tutvunud käesolevate reeglitega, ehkki talle oli selline võimalus antud.
10.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsese kahju.

11. Müüja kasutatavad turundusvõtted
11.1. Müüja võib omal äranägemisel korraldada mitmesugust laadi kampaaniaid, millal tahes muuta nende tingimusi, neid lõpetada.
11.2. Müüja võib ostjatele anda virtuaalseid rahaühikuid, millega saab soetatava kauba eest tasuda vaid internetipoeskidsguru.ee.
11.3. Kui ostja soetab kauba, mille eest ta on tasunud virtuaalse rahaga, ning kasutab käesolevate reeglite punktis 4.2. sätestatud kauba tagastamise õigust, arvutatakse tagastatava kauba eest ostjale tagasi makstavast summast maha ostmisel kasutatud virtuaalse raha summa.
11.4. Virtuaalseid rahaühikuid ei vahetata eurodeks.
11.5. Juhul kui tellitud kaupade väärtus on väiksem kui kupongi väärtus, siis tekkinud vahet ei tagastata.

11.6. Soodustus registreerunud klientidele ei kehti tarneviisi hindadele ja sooduspakkumistele!

12. Lõppsätted
12.1. shop.ee jätab endale õiguse käesolevad reeglid ja teised reeglitega seotud dokumendid tühistada, omal äranägemisel neid täiendada ja muuta informeerides sellest ostjat internetipoe kodulehel. Reeglite muutused ja täiendused jõustuvad nende avaldamise päevast, s.t.. sellest päevast alates, mil need sisestatakse internetipoe süsteemi.
12.2. Juhul kui ostja ei ole nõus reeglite uue redaktsiooni, osaliste täienduste või muutustega, on ostjal õigus nendest taganeda, tingimusel, et ostja kaotab sellega õiguse kasutada internetipoe teenuseid.
12.3. juhul kui ostja ka pärast käesolevate reeglite muutmist kasutab internetipoe teenuseid, peetakse ostjat reeglite uue redaktsiooni, osaliste muutuste või täiendustega nõustunuks.
12.4. Käesolevate reeglite koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest.
12.5. Käesolevatest reeglitest tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.
12.6. Kõik käesolevate reeglite täitmisest kerkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.
12.7. Pooled ei vastuta reeglites sätestatud kohustuste täitmise eest, kui nende täitmine on võimatu vääramatu jõu tõttu.

Tarnetingimused

1. Kauba soetamisel internetipoest KidsGuru.ee, saab ostja valida selle kättetoimetamise viisi – kauba kättetoimetamise teenuse.

2. Kauba kättetoimetamise teenus:

2.1. Kui ostja valib kauba kättetoimetamise teenuse, kohustub ta esitama täpse kohaletoimetamise aadressi.

2.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul kui ta ei saa kaupa ise vastu võtta, kauba kohaletoimetamisel on aga aluseks võetud esitatud aadress ja muud ostja esitatud andmed, ei ole ostjal õigust esitada müüjale pretensioone kauba toimetamise kohta väärale subjektile.

2.3. Kauba võib kätte toimetada müüja ise või tema volitatud esindaja.

2.4. Kauba kättetoimetamistasu arvestatakse vastavalt kohaletoimetamise aadressile, kauba massile ja suurusele.

2.5. Kauba kättetoimetamise tasu DPD kullerteenuse kaudu Eestis on 0 eurot. Kauba kättetoimetamise tasu SmartPOSTi pakiautomaadi kaudu on 0 eurot ühele tellimusele. Kauba kättetoimetamise tasu Omniva pakiautomaadi kaudu on 0 eurot ühele tellimusele. Kohaletoimetamise hind DPD Pickup punktide kaudu – 0 Eur.Tasuta saatmine alates 50 €. Alla 50 € väärtuses kauba tellimisel on kohaletoimetamise hind 3 €.

2.6. Müüja jätab endale õiguse muuta kauba kättetoimetamise maksu.

3. Kauba kättetoimetamise tähtaeg märgitakse kauba kirjelduses. Tähtaeg on eeldatav ning võib muutuda. Müüja kohustub andma endast parima, et soetatud kaup toimetataks kätte võimalikult kiiresti.

4. Kauba kättesaamisel kohustub ostja koos müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise ja kauba seisukorda ning kirjutama alla arvele, saatekirjale või muule paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile. Kui ostja kirjutab arvele, saatekirjale või muule paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile alla, loetakse, et saadetis on edastatud heas seisukorras ning puuduvad kauba kahjustused, mille tekkepõhjus ei ole tootmispraak, ja kaubakomplekti mittevastavused (sellised, mida saab tuvastada kauba välisel vaatlusel).

5. Kui ostja märkab, et kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muud moodi väliselt kahjustatud), kaup on kahjustatud või kauba komplekt ei ole õige, kohustub ta selle arvele, saatelehele või muule paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile märkima ning koostama müüja või tema esindaja juuresolekul vabas vormis saadetise ja (või) kauba kahjustatuse (mittevastavuse) akti. Kui ostja seda ei tee, vabastatakse müüja ostja ees vastutusest kauba kahjustuste (kui nende kahjustuste tekkepõhjus ei ole tootmispraak) ja kaubakomplekti mittevastavuse (kui need mittevastavused saab tuvastada kauba välisel vaatlusel) eest. Kui ostja võtab tellitud kaup SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadist ja märkab mittevastavust, peab sellest koheselt teavitama narvadacar.com meeskonda.

5.1Kauba saadetise tähtaeg sõltub tema kättesaadavusest laos ning tarne tarnijalt tähtajast (1tund kuni 30 päeva). Erandjuhtudel, kaupade otsingud mittestandardse valikust tähtajad, võivad olla ületatud tellijate jaoks, kui ka meie jaoks. Kauba valmistamise tähtajad kliendile kättetoimetamise, me teatame kohe pärast tellimist.

Maksetingimused

1. Ostja tasub soetatud kauba eest ühel järgmistest viisidest:

1.1. E-pangandus (Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop pank pangalinki), kasutades maksesüsteemi maksekeskus.ee.

1.2. Krediit- ja deebetkaardid: MasterCard, Visa.
Kui valite kauba eest tasumise viisi krediitkaardiga, otsest ülekannet on võimalik teha sel juhul, kui tellimuse summa ei ületa 2172,15 eurot (summa võib varieeruda sõltuvalt valuutakursist).

1.3. Kui ostja valib kohaletoimetamise SmartPOSTi, Omniva pakiautomaati või DPD Pickup punkti, toimub tasumine pangalingi kaudu.

2. Kui ostja tasub kauba eest punktis 1.1 ja 1.2 nimetatud viisil, kohustub ta maksma kohe. Alles pärast tasumist pannakse kaubasaadetis kokku. Kui ostja ei tasu kauba eest ühe tunni jooksul, siis kustutatakse tellimus süsteemist. Kui soodusmüük lõpeb varem kui on näidatud tähtaeg (1 tund), siis tühistatakse tellimused peale soodusmüügi lõppu.

3. Müüja jätab endale õiguse muuta kauba eest tasumise viise, teavitades sellest ostjat internetipoes.

3.1Tellimiseks lisage soovitud tooted ostukorvi.

Täitke kõik nõutud väljad ja valige tellimuse vormistamiseks sobivaim saatmisviis. Seejärel kuvatakse ekraanil kogumaksumus. Seda saab turvaliselt tasuda järgmiste Maksekeskus AS poolt pakutavate makseviisidega:

 

Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay ja Liisi ID
Läti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
Leedu pangalingid: Swedbank, SEB ja Luminor
Soome pangalingid: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma
Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
Visa / MasterCard krediitkaardimaksed
Maksa hiljem lahendused: Slice, Liisi ID, Finora Credit
NB! Pangalingiga makset kasutades kinnita tellimus ning seejärel vajuta nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Leping jõustub tasumisele kuuluva summa laekumisel veebipoe pangakontole.
Kui meil ei ole võimalik tellitud kaupa tarnida laoseisu lõppemise tõttu või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (koos saatekuluga) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul kauba ostmisest. teate saamine.

Tagastustingimused

Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates.
Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata, kahjustamata ja rikkumata ning originaalpakendis ja neil on küljes kõik originaaletiketid. Kvaliteetsete toodete tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

Kliendi tagastusi aktsepteeritakse üksnes koos tagastusavaldusega.
Täidetud tagastusavaldust võib esitada kas paberkandjal koos tagastatavate Toodetega või meilitsi aadressil Info@kidsguru.ee