Otsing kataloogist

Sisselogimine

Unustasite parooli?
 
 

Privaatsuspoliitika

"KidsGuru OÜ Eesti Ida Virumaa Narva Joala 11-31 Reg. N: 14131941 KMKR:EE 101958491" +37256898775 (edasi – Müüja)

kaudselt veebisaidilt kaupade või teenuste ostmisel.
2.3. Andmesubjekt vastutab enda esitatud andmete täpsuse, õigsuse ja terviklikkuse eest. Teadvalt valeandmete esitamist käsitletakse privaatsuspoliitika rikkumisena. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult teavitama vastutavat töötlejat esitatud andmete muutumisest.
2.4. Vastutav töötleja ei vastuta andmesubjektile või kolmandale isikule andmesubjekti poolt valeandmete esitamise tõttu tekitatud kahjude või kahjude eest.
3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Sünnikuupäev;
3.1.3. Telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Saaja aadress;
3.1.6. Pangakonto number;
3.1.7. Maksekaardi andmed;
3.2. Lisaks eeltoodule on vastutaval töötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c ja f:
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pooleks andmesubjekt on, või andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmete võtmiseks;
c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui sellised huvid on tähtsamad andmesubjekti huvidest või põhiõigustest ja -vabadustest, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige kui andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
3.4.1. Töötlemise eesmärk – turvalisus ja ohutus
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele
3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuste töötlemine
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – 2 aastat
3.4.3. Töötlemise eesmärk – veebipoe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – 2 aastat
3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – 2 aastat
3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele
3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundusIsikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – 2 aastat

3.5. Vastutaval töötlejal on õigus jagada klientide isikuandmeid kolmandate isikutega nagu töötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerfirmad, ülekandeteenust osutavad ettevõtted. Isikuandmete töötlemise eest vastutab vastutav töötleja. Vastutav töötleja edastab maksete sooritamiseks vajalikud isikuandmed töötleja Maksekeskus AS-le.
3.6. Vastutav töötleja töötleb ja säilitab andmesubjekti isikuandmeid, rakendades organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Vastutav töötleja säilitab andmesubjektide andmeid olenevalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 aastat.
4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus ebatäpseid andmeid muuta või parandada.
4.4. Kui vastutav töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid viimase antud nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.
4.5. Oma õiguste teostamiseks saab andmesubjekt võtta ühendust veebipoe klienditoega aadressil info@kidsguru.ee.
4.6. Oma õiguste kaitseks saab andmesubjekt esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.
5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (andmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadus ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktid.
5.2. Vastutaval töötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades muudatustest andmesubjekte www.KidsGuru.ee vahendusel.

5.3 ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.